ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של חנות המתנות המרהיבה EXIT מכתובת האינטרנט https://exitgifts.co.il הנמצאת בבעלותה של החברה “אקזיט מתנות בע”מ” ח.פ 514859404 (להלן: “החברה”), ואשר כתובתה למשלוח דואר הינה: רח’ יד חרוצים 18 ירושלים 9342155. בכל מקום בו צוין בתקנון זה ה”אתר”, הכוונה לרבות החברה, עובדיה, נציגיה, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר. האתר משמש כחנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת למכירת פריטים חדשים ומיובאים למעוניינים (להלן: “הרוכש” ו/או “הקונה”). השימוש באתר, לרבות ביצוע הרכישות באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון האתר (להלן: “התקנון”). לאור עובדת היות התקנון הסכם משפטי מחייב, מומלץ בזאת לרוכש לקראו בקפידה! במידה ואינך מסכים לתנאי אחד או יותר מתנאי השימוש בתקנון, הינך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר, לרבות רכישה באמצעותו. מובהר כי ככל שהרוכש יבחר שלא לקרוא את התקנון, החלטתו הינה על אחריותו המלאה ואין בה כדי לגרוע מכל התחייבויותיו עפ”י התקנון.

א. כללי

1. אתר אינטרנט זה הינו אתר המספק שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי החברה ברשת האינטרנט, ומיועד ליתן במה למפרסמים להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם, ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על ידי המפרסם באמצעות האתר. 2. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: “המקור-האחר”), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר. 3. למען הנוחיות בלבד, תנאי השימוש ינוסחו בלשון זכר אך האמור בתקנון מתייחס לשני המינים ללא הבדל. 4. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפון נייד, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן, חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר. 5. מובהר, כי שימוש באתר מכל סוג שהוא, לרבות רכישה באמצעותו, מהווים אישור לקריאת התקנון והסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכפיפות לכל האמור בו, ולא תעמוד לרוכש כל טענה, לרבות תביעה, נגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם. במילים אחרות: החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת וללא מתן התראה מוקדמת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, והרוכש מצהיר ומתחייב כי באחריותו הבלעדית בדיקת התקנון בכל רכישה. 6. הרוכש מצהיר ומתחייב, כי מלאו לו 18 שנים והינו בעל כשירות משפטית להתקשר בתקנון זה, שאם לא כן אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או לרכוש דבר באמצעותו. 7. לצורך תקנון זה, המוכרים הינם – המפרסמים באתר, היצרנים של המוצרים המפורסמים ו/או מתפרסמים באתר, המשווקים ו/או היבואנים ו/או ספקים של המוצרים באתר, ספקי הסחורות ו/או ספקי השירות. כל אלו, בן אם מישראל ובין אם מחו”ל אשר פרטיהם מצויים ליד פרסום המוצר (להלן: “המוכרים”). 8. שירות הלקוחות של החברה שמח לעמוד לשירותיכם בכל שאלה ו/או הבהרה בטלפון שמספרו 02-6790000 בימים א’-ה’ בין השעות: 9:30-17:00 ו/או באמצעות פניה בדוא”ל לכתובת exitgift1@gmail.com, 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, ו/או במען למכתבים בכתובת יד חרוצים 18 קניון ישראל תלפיות, ירושלים 9342155.

ב. אחריות

9. האתר מהווה חנות וירטואלית במסגרתה רוכש הגולש מוצר/ים מהמוכר/ים. האחריות המקצועית לכל המוצרים המוצעים באתר, טיבם, איכותם ותקינותם – חלה באופן בלעדי על המוכרים, ואינה חלה תחת שום מקרה ו/או נסיבות על האתר. 10. האתר אינו נושא באחריות ו/או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, נזיקי ו/או מיוחד שיגרם למשתמש ו/או לרוכש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה מפעולת ו/או אי פעולת המוצר וכן, משימוש ו/או רכישה באמצעות האתר שלא לפי התקנון – תהיה עילת התביעה אשר תהיה. זאת לרבות הפסד הכנסה, ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאם לא כן קמה זכותו הבלעדית לבטל את ההזמנה לאלתר. 11. בכל מקרה, לא תחול אחריות העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי וכן במקרים כגון אלו: ציוד מתכלה; רשלנות ו/או שימוש בלתי סביר מצד המחזיק; השחתה מכל סוג שהוא; קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה לא לפי הוראות שימוש ו/או יצרן ו/או חברת החשמל וכיו”ב; שבר מכל סיבה שהיא; גרימת נזק לציוד בשל רשלנות ו/או הזנחה, קצר או בעיה בחשמל, תקינות שקעים; כח עליון; תאונה; טיפול, שינוי ו/או תיקון ע”י איש שלא הוסמך לכך ע”י האתר; חיבור לציוד שלא אושר ע”י האתר, לרבות עקב נזילת סוללות בתוך המוצר וכיו”ב. 12. המוצרים אשר נרכשים מחו”ל לא עברו בהכרח את ביקורת תו התקן הישראלי או תו תקן זר והאתר אינו אחראי על התקן שלפיו יוצרו. תשומת ליבך, כי תו תקן מסייע בבטיחות המוצר ואיכותו. עוד מובהר, כי האתר אינו אחראית לשימוש שיעשה הרוכש שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או המוכר ו/או האתר. 13. האתר אינו אחראי למוצרים, לבטיחותם, לאמינותם, למהימנותם או למצגים המופיעים בפרסומים באתר שמקורם בדיווחי המוכרים, לרבות פרטיהם. ייצור המוצרים, אמינותם, בטיחותם וכיו”ב אינם בשליטתו של האתר והמוצרים לא נבדקו על ידו. לפיכך, מומלץ לרוכש לערוך בדיקות נוספות כרצונו הן ביחס למוכר והן ביחס לטיב המוצר. 14. ככל שהרוכש סבור שהמוצר/ים שרכש לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות אל שירות הלקוחות של האתר, אשר יטפל בפניה. ואולם מוסכם, כי ככל שינתן סיוע לרוכש, זה יעשה לפנים משורת הדין ומתוך רצון טוב למתן שירות, אך אין בכך משום הטלת אחריות מכל סוג שהוא, על האתר. 15. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל ולפיכך אינן מחייבות את האתר. 16. האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים בכל מוצר, שתמונותיהם ו/או פרטיהם מופיעים בו.

ג. קניין רוחני

17. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני הינם בבעלות האתר ו/או החברה ו/או המוכרים, ומוגנים לפי כל דין לרבות סימני מסחר (בין אם נרשמו או לאו), רשימת המוצרים, רשימות המשתמשים, מידע שסופק על ידי המשתמשים, קוד מחשב, שיטות תפעול, כותרות, סיפורים, אפקטים, גרפיקה, רעיונות, מצגים אומנותיים, צלילים וכיו”ב. אין לעשות בכל אלו שימוש מבלי לקבל את הסכמת האתר לכך מראש ובכתב, ובכפוף לכל האמור באותה הסכמה. 18. התכנים הכתובים באתר הינם בבעלות בלעדית של האתר, ככל ותורגמו מאנגלית לעברית ע”י האתר. 19. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי או אחר, באופן אישי וע”י גורם שלישי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים והפרסומים באתר לכל מטרה שהיא – אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית והפרה חוזית.

ד. הליך הרכישה

20. הינך מתחייב לבצע את הרכישה באתר עבור עצמך בלבד, ולנהוג בתום לב, יושר וניקיון כפיים. במידה והינך מעוניין בביצוע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה, ולקבל הסכמתו להיקשר בהסכם. 21. הרוכש ימלא את טופס ההזמנה כמפורט שם, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ויאשר קריאתו והסכמתו לאמור בתקנון זה. בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, תשלח למשתמש הודעה בדוא”ל המאשרת את השלמת הרכישה. 22. לצורך ייעול הטיפול בהזמנה, הנך מתחייב להקפיד על מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, והמעודכנים, באתר, במדויק, ולספק פרטים נכונים בלבד, היכן שתידרש. 23. במידה וימסרו פרטים שגויים באתר, האתר אינו מתחייב כי המוצרים יגיעו ליעדם ו/או במועד. במקרה שהמוצרים יוחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים, הרוכש יישא בעלות המלאה של דמי המשלוח והטיפול בהחזרה. כמו כן, הגשת פרטים כוזבים הינה בגדר עבירה פלילית והעושה כן צפוי לעונשים הקבועים בחוק ויהיה חשוף לתביעה אזרחית. 24. מובהר, כי אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח. 25. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר; שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי. 26. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר. למען הסר ספק, הרישום במחשבי האתר בלבד יהווה ראיה חלוטה להשלמת הזמנה ע”י הרוכש. 27. עם קבלת ההזמנה תתבצע בדיקה של כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברת האשראי, הפעולה תאושר בכפוף לאמור. מועד המשלוח ימנה מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי. 28. היה והעסקה לא תאושר ע”י חברת האשראי, הדבר יהווה ראיה לביטול העסקה ע”י הספק והרוכש יקבל הודעה. הנהלת האתר רשאית ליצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה. 29. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. 30. האתר אינו מתחייב כי המחירים של המוצרים ו/או השירותים המפורסמים על ידו הינם הזולים ביותר, כי אם אטרקטיביים, כמידת יכולתו ולפי שקול דעתו הבלעדי. 31. במקרים מסוימים עשויה להתפרסם דרישה לכמות רוכשים מינימאלית כדי שמכירה של מוצר ו/או שירות שהוצעו באמצעות האתר תצא לפועל (להלן: “הדיל”). במקרים אלו הכמות המינימאלית הנדרשת תוצג בפרטי הדיל, ועל מספר המשתמשים שרכשו את הדיל, להיות שווה או גבוה מהכמות המינימאלית שנקבעה על ידי האתר וצוינה בפרטי הדיל, ובתנאי שהדבר יעשה בטווח הזמנים שנקבע בהצעה. בחלוף המועד שנקבע בהצעה לסגירת הדיל, ובכפוף לקיום מספר מינימום של משתמשים שביקשו לרכוש את המוצר, כאמור לעיל, תשלח לכל משתמש הודעה בדוא”ל על ביצוע העסקה בגין הדיל ובצירוף חשבונית מס כדין. כמות המוצרים המוצעת למכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות מדיל לדיל, וללא חובת הנמקה של האתר. במקרה בו כמות המוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם זוכה, ועד לגמר המלאי.

ה. הליכי הביטול והחזרה

32. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “החוק”), ועפ”י התנאים המפורטים להלן. 33. המזמין מצהיר כי הוא מודע ו/או בדק את חוק כרטיסי אשראי וחוק הגנת הצרכן, ככל שמתייחסים ל”רכישה מרחוק” או “רכישה טלפונית” ו/או “עסקת אינטרנט”. 34. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסע’ 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר. 35. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר, על חשבונו. 36. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 37. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר לרוכש לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק. 38. במקרה של ביטול עסקה בהתאם לחוק, לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא. במקרה של דואר שליחים – עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – באריזתו המקורית ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). 39. מובהר, כי החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה. 40. זיכוי (קרדיט) תקף ל-24 חודשים כחוק. 41. המשתמש רשאי לבטל עסקה, דהיינו לחזור בו מרכישת המוצר, בתוך 14 יום מיום ביצוע הרכישה, בהתקיים התנאים המצטברים שלהלן: א. הביטול ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן. ב. הודעת הביטול נמסרה במסמך בכתב ואושרה קבלתה עד שבועיים ממועד קבלת ההודעה על השלמת הרכישה, הכל בהתאם לסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981. מובהר כי עצם משלוח הודעת ביטול בדרך הנ”ל הינה שירות שנותן האתר למפרסם על מנת להקל על הליך ביטול עסקה, אולם ידוע למשתמש כי ביטול עסקה הינו בסמכות הבלעדית של האתר ורק הוא. ג. המוצר הוחזר ע”י המזמין לחברה באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם. 42. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. 43. אופן החזרת הפריטים: הלקוח ימסור את הפריט חזרה לחברה על חשבונו. ככל שיבחר לשלוח את הפריט וזה יגיע פגום כאמור, החברה רשאית שלא לקבלו בחזרה. 44. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מדיל והלקוח הביע עניין להחזירם – יקבל הלקוח החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש”ח – הזול מביניהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מדיל שהלקוח הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט) – שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילמה, ללא ניכוי. 45. לא תינתן האפשרות לקבל זיכוי כספי למוצר שנרכש בסכום של 50 ₪ ומטה.

ו. משלוחים

46. האתר רשאי לגבות דמי משלוח מהרוכשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, שליח ועוד) על פי שיקול דעתו, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל. 47. האתר לא יקח אחריות על עיכובים מצד חברות השילוח השונות. 48. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפי העניין. מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד האתר במקרים כגון אלו, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים. 49. במקרה של ביטול עסקה שנעשה לאחר שהמוצר יצא מהספק, לא יוחזרו ללקוח דמי משלוח. 50. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו הרוכש רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור לעיל, ובמקרה כזה על הרוכש להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה ולרוכש לא תהיה כל טענה כלפי האתר במקרה זה.

ז. סודיות ופרטיות

51. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד. יחד עם זאת, החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי המשתמשים והספקים. 52. החברה ו/או האתר לא יעבירו פרטים של משתמש כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש באתר. 53. הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, פרסומים כמשמעות הדברים בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ’ב – 1982. 54. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך. אי פניה תיחשב כהסכמה. 55. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים. 56. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). 57. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור פנייתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל. 58. האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

ח. סמכות מקומית

59. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד. 60. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז ירושלים, בעיר ירושלים, הסמכות הבלעדית לדון בתביעה. 61. מובהר כי האמור לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.אנו מאחלים לכם קניה נעימה!